Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény,

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános

adatvédelmi rendelet)

2. Az adatkezelés elvei

A Planet Z Egyesület megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy

az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség,

tisztességes eljárás és átláthatóság);

csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne

kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre

korlátozódjanak (adattakarékosság);

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a

pontatlan   személyes   adatokat   haladéktalanul töröljék   vagy   helyesbítsék

(pontosság);

olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes

adatok   kezelése   céljainak eléréséhez                       szükséges   ideig   teszi    lehetővé; a

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai

célból    kerüljön    sor,    megfelelő    technikai   és    szervezési    intézkedések

végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az

adatok   jogosulatlan   vagy   jogellenes   kezelésével,   véletlen   elvesztésével,

megsemmisítésével   vagy   károsodásával   szembeni   védelmet   is   ideértve

(integritás és bizalmas jelleg).

3. A Planet Z Egyesület által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és

időtartama  

A Planet Z Egyesület a különböző adatkezelési célok eléréséhez szükséges, illetve az

ügyfél/partner beazonosításához elengedhetetlenül adatokat kezeli, továbbá kezeli az

ügyfél/partner eléréséhez szükséges adatokat.

Az   adatkezelés   jogalapja   minden esetben   az   ügyfél/partner   hozzájárulása. Az

adatkezelési hozzájárulás az ügyfél/partner által megjelölt időtartamig (időpontig),

vagy visszavonásig tart.  

Az ügyfél/partner személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és a Planet Z Egyesület által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az

adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás

logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: 

E-mail: info@planetz.hu

4. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli

országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben erre szükség van, illetve ha ahhoz a felhasználó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk). 

A Planet Z Egyesület az utazót tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával

érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő

védelme biztosított:  

a) a    Bizottság    által    a    GDPR    93.    cikkének    (2)    bekezdésében   említett

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi

kikötések révén;

b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének

(2)     bekezdésében    említett     vizsgálóbizottsági    eljárásnak     megfelelően

jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c) a   GDPR   40.   cikke   szerinti,   jóváhagyott   magatartási   kódex   a   harmadik

országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és

kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő

– ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik

országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és

kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő

garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda]

törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses

adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa. 

5. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél kérheti, hogy a Planet Z Egyesület visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy

kezeli-e a személyes adatait. 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Planet Z Egyesület kezeli-e

(vagy sem) a személyes adatait,

(a)

(b)

(c)

(d)

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

nem terjed ki az anonim adatokra;

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

6. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)

(b)

(c)

(d)

nem terjed ki az anonim adatokra;

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített

adatokat.

A Planet Z Egyesület az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak

személyes adatait. A Planet Z Egyesület az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről

tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Planet Z Egyesület azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a

címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést

igényelne.

7. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.  

A Planet Z Egyesület indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes

adatait, amennyiben

(a)

(b)

(c)

a Planet Z Egyesületkezeli e személyes adatokat, és

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Planet Z Egyesületa személyes adatokat kezeli.

           A Planet Z Egyesületindokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes

adatait, ha

(d)

(e)

(f)

(g)

a Planet Z Egyesület kezeli az ügyfél személyes adatait, és

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és 

nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

           A Planet Z Egyesület indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes

adatait, ha

(h)

(i)

és

(j)

az adatkezelés a Planet Z Egyesületvagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, és  

az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Planet Z Egyesületkezeli a személyes adatait,

az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez

elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

           A Planet Z Egyesület indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes

adatait, ha

(k)

            (l)

            (m)

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

vonatkozásában gyűjtik.

           A Planet Z Egyesület az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen

           személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Planet Z Egyesület azonban nem

           tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása

lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.  

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére 

(a)

(b)

(c)

(d)

nem terjed ki az anonim adatokra;  

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

            A Planet Z Egyesület korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az

időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes

adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Planet Z Egyesület korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél

olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél

ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Planet Z Egyesület korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha  

(a)

(b)

az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

a Planet Z Egyesületnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és  

            (c)       az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

                        védelméhez igényli.

A Planet Z Egyesület korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)

(b)

az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik

szükségesek a Planet Z Egyesület jogos érdekei céljából, és

az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Planet Z Egyesület általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez

elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Planet Z Egyesület az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja

az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Planet Z Egyesület azonban

nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása

lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Planet Z Egyesület korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)

(b)

(c)

tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

kezelheti     a     személyes     adatokat     jogi     igényének    előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez    vagy    védelméhez    vagy    valamely    személy    jogainak megvédéséhez.

           A Planet Z Egyesület nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára,

beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

9. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik

adatkezelőnek   továbbítsák    anélkül,   hogy   ez    akadályozná   (ahol   technikailag

lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez

szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)

(b)

(c)

(d)

nem terjed ki az anonim adatokra;

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

10. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Planet Z Egyesület az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó

szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Tájékoztatáshoz való jog

Hozzáféréshez való jog

Helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog

Adatkezelés korlátozásához való jog

Adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog

Határidő

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett

adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem

az érintett adja át)  

egy hónap

egy hónap

indokolatlan késedelem nélkül

indokolatlan késedelem nélkül

egy hónap

a tiltakozás kézhezvételekor

11. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Planet Z Egyesület azt javasolja,

hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy

közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel.

Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

weboldal: www.naih.hu. 

12. A jelen tájékoztató módosításai

A Planet Z Egyesület fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Planet Z Egyesület adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó

jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.